१८.नकारदर्शक (नकारात्मक) वाक्ये : (Negative sentences)