अनुच्छेद २४३ यध : संघराज्य क्षेत्रांना लागू असणे :