अनुच्छेद २४३ यन : विद्यमान कायदे पुढे चालू राहणे :