अनुच्छेद २४३ यद : बहुराज्यीय सहकारी संस्थाना लागू असणे :