अनुच्छेद ४ : पहिल्या व चौथ्या .. करण्यात आलेले कायदे :