अनुच्छेद ३ : नवीन राज्यांची निर्मिती .. यांत फेरफार :