अनुच्छेद ३७२-क : कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपती..