अनुच्छेद ३७२ : विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व..