अनुच्छेद ३२ : या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांची..