अनुच्छेद ३१ घ : राष्ट्रविरोधी .. कायद्यांची व्यावृत्ती :