अनुच्छेद २४३ यण : सदस्यांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार :