अनुच्छेद २४३ यढ : सर्व सदस्य मंडळाची सभा बोलविणे :