अनुच्छेद २३३ क : विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती..