अनुच्छेद २३१ : दोन..राज्यांसाठी..न्यायालयाची स्थापना :