अनुच्छेद १६ : सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबींमध्ये .. संधी :