अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, .. भेदभाव करण्यास मनाई :