अनुच्छदे ३७५ : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून..