अनुच्छेद ३७१ : महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष..