अनुच्छेद २७० : आकारणी केलेले ..वितरित करण्यात येणारे कर :