अनुच्छेद २६८ : संघराज्याने आकारणी केलेली .. शुल्के :