अनुच्छेद २६६ : भारताचे आणि राज्यांचे एकत्रित निधी..