अनुच्छेद २ : नवीन राज्ये दाखल करून घेणे..स्थापन करणे :