भारतीय दंड संहिता १८६० मराठी : प्रकरण ५ : चिथावणी (दुष्प्रेरण) देण्याविषयी (अपप्रेरणाविषयी) : कलम १०७ : एखाद्या कृतीची चिथावणी (अपप्रेरणा) :

Search

Categories