अनुच्छेद ९९ : सदस्यांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे :