अनुच्छेद ४८ : कृषि व पशुसवंर्धन यांची..व्यवस्था लावणे :