अनुच्छेद ४२ : कामाबाबत न्याय्य .. सहाय्य यांची तरतूद :