अनुच्छेद ३७१-ञ : कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी :