अनुच्छेद ३७ : या भागात अंतर्भूत असलेली तत्त्वे लागू करणे :