अनुच्छेद ३६५ : संघराज्याने दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन..