अनुच्छेद ३६३ क : भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना दिलेली..