अनुच्छेद ३१ क : संपदांचे संपादन..कायद्यांची व्यावृत्ती :