अनुच्छेद ३०० क : कायद्याने..मालमत्तेपासून वंचित न करणे :