अनुच्छेद २९७ : भारताचा..संघराज्याच्या ठायी निहित होणे :