अनुच्छेद २९० : विवक्षित खर्च .. यांच्याबाबत समायोजन :