अनुच्छेद २८४ : लोकसेवक आणि न्यायालये .. यांची अभिरक्षा :