अनुच्छेद २८३ : एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी ..इत्यादी :