अनुच्छेद २८२ : संघराज्याने..महसुलातून भागवण्याजोगा खर्च :