अनुच्छेद २६० : भारताबाहेरील ..संघराज्याची अधिकारिता :