अनुच्छेद २६ : धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था..स्वातंत्र्य :