अनुच्छेद २५ : सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य ..आचरण..