अनुच्छेद २४३ यञ : मंडळाच्या सदस्यांची .. त्यांचा पदावधी :