अनुच्छेद २४३ ध : प्रभाग समित्या घटित करणे ..इत्यादी :