अनुच्छेद २४१ : संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये :