अनुच्छेद २३७ : दंडाधिकाऱ्यांच्या .. तरतुदी लागू असणे :