अनुच्छेद २२८ : ..प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे :