अनुच्छेद १६९ : राज्यांमध्ये विधानपरिषद विसर्जित .. करणे :