अनुच्छेद १४१ : सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा..