अनुच्छेद १३ : मूलभूत हक्कांशी ..न्यूनीकरण करणारे कायदे :