अनुच्छेद १०४ : अनुच्छेद ९९ .. मतदान करण्याबद्दल शास्ती :