Digital Hub

Recent Posts

 • English Grammar in Marathi ३५ कथा लेखन : (Story-Writing) गोष्ट लिहिताना बहुधा पुढील प्रकारचे मुद्दे वापरतात. १. गोष्ट लिहिताना जी गोष्ट लिहयाची आहे तीची रुपरेषा मनामध्ये तयार करावी. २. ज्या क्रमाने गोष्टीत घटना घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने गोष्टी लिहावी.…
 • English Grammar in Marathi ३४. निबंध लेखन : (Essay-writing) निबंधलेखन करताना प्रथम निबंधाचा आपल्याला माहित असलेल्या विषयांपैकी विषय निवडून त्या विषयाबद्दल जे जे विचार आठवतील ते नोंदवून ठेवावेत. त्याप्रमाणे काही म्हणी, काही वाक्यप्रचार त्या विषयाशी…
 • English Grammar in Marathi ३३. घोटाळे निर्माण करणारे शब्द : (Confusing words) Advice : उपदेश Advise : उपदेश करणे Age : वय Edge : कढ Feel : वाटणे Fill : भरणे Dear : प्रिय Deer : हरीण Date : तारीख Debt : कर्ज Bath : स्नान Bathe : स्नान करणे Brake :…
 • English Grammar in Marathi ३२. विरुद्धार्थी शब्द : (Antonyms) ability X disability / unability able X unable above X below accept X refuse / reject accurate X innaccurate active X passive / inactive admit X discharge advantage X disadvantage affirm X…
 • English Grammar in Marathi ३१. समानार्थी शब्द : (Synonyms) abate : lessen, reduce, diminish, decrease ability : skill, cleverness, capacity, capability, talent, faculty abject : wretched, miserable abode : house, dwelling abolish : destroy, end…

Random Posts

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २६० :
  भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता :
  भारत सरकारला, भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग नसलेल्या कोणत्याही राज्यक्षेत्राच्या सरकारबरोबर करार करून त्याअन्वये अशा राज्यक्षेत्राच्या सरकारकडे निहित असलेली कोणतीही शासकीय, वैधानिक किंवा न्यायिक कार्ये हाती घेता येतील, पण, असा प्रत्येक करार, विदेशविषयक अधिकारितेच्या वापरासंबंधी त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यास अधीन असेल आणि त्याद्वारे नियंत्रित होईल.

 • भारत का संविधान :
  मंत्रिपरिषद :
  १.अनुच्छेद ७४ :
  राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि- परिषद् ।
  (१) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा :)
  २.(परंतु राष्ट्रपति मंत्रि- परिषद् से ऐ…

 • भारत का संविधान :
  अनुच्छेद २३९ख :
  विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति ।
  १.(१) उस समय को छोडकर जब २.(३.(पुडुचेरी) संघ राज्यक्षेत्र) का विधान-मंडल सत्र में है, यदि किसी समय उसके प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्…

 • भारतीय राज्यघटना
  १.(विवक्षित कायद्यांची व्यावृत्ती) :
  अनुच्छेद ३१ क :
  २.(संपदांचे संपादन, इत्यादींकरिता तरतूद करणाऱ्या कायद्यांची व्यावृत्ती :
  ३.((१) अनुच्छेद १३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,----
  (क) कोणत्याही संपदेचे किंवा तिच्यातील कोणत्याही हक्कांचे, राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही हक्क नष्ट करणे अथवा त्यांच्यात फेरबदल करणे, किंवा
  (ख) कोणत्याही मालमत्तेचे व्यवस्थापन सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्या मालमत्तेचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी मर्यादि…

 • भारतीय राज्यघटना
  १.(अनुच्छेद ३२क :
  राज्य कायद्यांची सांविधानिक विधिग्राह्यता अनुच्छेद ३२ खालील कार्यवाहीमध्ये विचारात न घेणे ) :
  संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम १९७७ याच्या कलम ३ द्वारे निरसित केला (दिनांक १३ एप्रिल १९७८ रोजी व तेव्हापासून).
  -----------------
  १. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ६ द्वारे समाविष्ट केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).