Digital Hub

Recent Posts

 • English Grammar in Marathi ३५ कथा लेखन : (Story-Writing) गोष्ट लिहिताना बहुधा पुढील प्रकारचे मुद्दे वापरतात. १. गोष्ट लिहिताना जी गोष्ट लिहयाची आहे तीची रुपरेषा मनामध्ये तयार करावी. २. ज्या क्रमाने गोष्टीत घटना घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने गोष्टी लिहावी.…
 • English Grammar in Marathi ३४. निबंध लेखन : (Essay-writing) निबंधलेखन करताना प्रथम निबंधाचा आपल्याला माहित असलेल्या विषयांपैकी विषय निवडून त्या विषयाबद्दल जे जे विचार आठवतील ते नोंदवून ठेवावेत. त्याप्रमाणे काही म्हणी, काही वाक्यप्रचार त्या विषयाशी…
 • English Grammar in Marathi ३३. घोटाळे निर्माण करणारे शब्द : (Confusing words) Advice : उपदेश Advise : उपदेश करणे Age : वय Edge : कढ Feel : वाटणे Fill : भरणे Dear : प्रिय Deer : हरीण Date : तारीख Debt : कर्ज Bath : स्नान Bathe : स्नान करणे Brake :…
 • English Grammar in Marathi ३२. विरुद्धार्थी शब्द : (Antonyms) ability X disability / unability able X unable above X below accept X refuse / reject accurate X innaccurate active X passive / inactive admit X discharge advantage X disadvantage affirm X…
 • English Grammar in Marathi ३१. समानार्थी शब्द : (Synonyms) abate : lessen, reduce, diminish, decrease ability : skill, cleverness, capacity, capability, talent, faculty abject : wretched, miserable abode : house, dwelling abolish : destroy, end…

Random Posts

 • भारत का संविधान :
  भाग २१ :
  १(अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ) :
  अनुच्छेद ३६९ :
  राज्यसूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों ।
  इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष क…

 • Myself Rhymes : 24
  Johny,Johny
  Johny, Johny Yes, Papa
  Eating sugar No Papa
  Telling lies No papa
  Open your mouth
  Ha! Ha! Ha!.

 • English Grammar in Marathi
  २५. वाक्य परिवर्तन :
  (Transformation of Sentences)
  वाक्याचा अर्थ कायम ठेवून वाक्यरचना बदलण्याच्या क्रियेस वाक्य परिवर्तन (Transformation of Sentences)
  वाक्यरचनेच्या या प्रकारामुळे संभाषण किंवा लिखाणात नाविन्य आणता येते तसेच यामुळे विविधता, भाषचे सौंदर्य, संभाषणाची आकर्षकता आणि मनोरंजकता वाढते. वाक्य परिवर्तन करण्यासाठी वाक्याचे तर-तम भाव (D…

 • भारत का संविधान :
  अनुच्छदे ३७१ज :
  १(अरूणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।
  इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
  क) अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरूणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहेगा और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन कर…

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २७४ :
  राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणाऱ्या विधेयकांना राष्ट्रपतीची पूर्वशिफारस आवश्यक :
  (१) राज्ये हितसंबंधित आहेत असा कोणताही कर किंवा शुल्क बसवणारे किंवा त्यात बदल करणारे, अथवा भारतीय प्राप्तिकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनांकरिता व्याख्या केलेल्या कृषि उत्पन्न या शब्दप्रयोगाच्या अर्थामध्ये बदल करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींअन्वये राज्यांना ज्य…