Digital Hub

Recent Posts

 • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद १ : संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र : (१) इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल. १.((२) राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.) (३) भारताचे…
 • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद २ : नवीन राज्ये दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे : संसदेला, तिला योग्य वाटतील, अशा अटींवर व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्ये संघराज्यामध्ये दाखल करून घेता येतील किंवा स्थापन करता…
 • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद २ क : निरसित : १.(सिक्कीम हे सघंराज्याशी सहयोगी करणे) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५, कलम ५ द्वारे निरसित (२६ एप्रिल १९७५ रोजी व तेव्हापासून). ----------------------------…
 • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद ३ : नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार : संसदेला कायद्याद्वारे--- (क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा…
 • भारतीय राज्यघटना भाग एक : अनुच्छेद ४ : पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद २ व ३ अन्वये करण्यात आलेले कायदे : (१) अनुच्छेद २ किंवा अनुच्छेद ३ मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही…

Random Posts

 • English Rhymes and Songs for Kids
  Myself Rhymes : 11
  Thumb-kin
  Where is thumb-kin ?
  (2)here I am .........
  How are you this morning very…

 • English Rhymes and Songs 
  Pigeon
  My pigeon house
  I open wide
  And I set all the pigeons free
  They fly all around and up and …

 • भारत का संविधान :
  अध्याय ५ :
  राज्यों के उच्च न्यायालय :
  अनुच्छेद २१४:
  राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ।
  १.(***) प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ।
  २.( * * * * *)
  ---------
  १.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा कोष्ठक और अंक (१) का लोप किया गया ।
  २.संविधान (सातवां…

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २७४ :
  राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणाऱ्या विधेयकांना राष्ट्रपतीची पूर्वशिफारस आवश्यक :
  (१) राज्ये हितसंबंधित आहेत असा कोणताही कर किंवा शुल्क बसवणारे किंवा त्यात बदल करणारे, अथवा भारतीय प्राप्तिकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनांकरिता व्याख्या केलेल्या कृषि उत्पन्न या शब्दप्रयोगाच्या अर्थामध्ये बदल करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींअन्वये राज्यांना ज्य…

 • भारत का संविधान :
  अध्याय ४ :
  विशेष निदेश :
  अनुच्छेद ३५० :
  व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा ।
  प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा म…