Digital Hub

Recent Posts

 • English Grammar in Marathi ३५ कथा लेखन : (Story-Writing) गोष्ट लिहिताना बहुधा पुढील प्रकारचे मुद्दे वापरतात. १. गोष्ट लिहिताना जी गोष्ट लिहयाची आहे तीची रुपरेषा मनामध्ये तयार करावी. २. ज्या क्रमाने गोष्टीत घटना घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने गोष्टी लिहावी.…
 • English Grammar in Marathi ३४. निबंध लेखन : (Essay-writing) निबंधलेखन करताना प्रथम निबंधाचा आपल्याला माहित असलेल्या विषयांपैकी विषय निवडून त्या विषयाबद्दल जे जे विचार आठवतील ते नोंदवून ठेवावेत. त्याप्रमाणे काही म्हणी, काही वाक्यप्रचार त्या विषयाशी…
 • English Grammar in Marathi ३३. घोटाळे निर्माण करणारे शब्द : (Confusing words) Advice : उपदेश Advise : उपदेश करणे Age : वय Edge : कढ Feel : वाटणे Fill : भरणे Dear : प्रिय Deer : हरीण Date : तारीख Debt : कर्ज Bath : स्नान Bathe : स्नान करणे Brake :…
 • English Grammar in Marathi ३२. विरुद्धार्थी शब्द : (Antonyms) ability X disability / unability able X unable above X below accept X refuse / reject accurate X innaccurate active X passive / inactive admit X discharge advantage X disadvantage affirm X…
 • English Grammar in Marathi ३१. समानार्थी शब्द : (Synonyms) abate : lessen, reduce, diminish, decrease ability : skill, cleverness, capacity, capability, talent, faculty abject : wretched, miserable abode : house, dwelling abolish : destroy, end…

Random Posts

 • भारतीय राज्यघटना
  भाग तीन
  अनुच्छेद १३ :
  मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे :
  (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी
  भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, ते अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील.
  (२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे
  उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्या…

 • भारत का संविधान :
  अनुच्छेद १८ :
  उपाधियों का अंत ।
  १) राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ।
  २)भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा ।
  ३) कोई व्ंयक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन ला…

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ९७ :
  सभापती व उपसभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते :
  राज्यसभेचा सभापती व उपसभापती यांना आणि लाके सभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना प्रत्येकी, संसद कायद्याद्वारे निश्चित करील असे वेतन व भत्ते देण्यात येतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद करण्यात येईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व भत्ते …

 • भारत का संविधान :
  अनुच्छेद २०९ :
  राज्य के विधान- मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ।
  किसी राज्य का विधान-मंडल, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, राज्य के विधान-म…

 • इंडियन लॉज मराठी
  इंडियन लॉज या अ‍ॅप मध्ये खालील प्रमाणे कायदे आहेत.
  भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
  सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
  भारतीय दंड संहिता १८६०
  फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३
  भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२
  महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
  मोटार वाहन अधिनियम १९८८
  मोटर यान चालन विनियम २०१७
  माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
  रेल्वे अधिनियम १९८९