Digital Hub

Recent Posts

 • English Grammar in Marathi ३५ कथा लेखन : (Story-Writing) गोष्ट लिहिताना बहुधा पुढील प्रकारचे मुद्दे वापरतात. १. गोष्ट लिहिताना जी गोष्ट लिहयाची आहे तीची रुपरेषा मनामध्ये तयार करावी. २. ज्या क्रमाने गोष्टीत घटना घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने गोष्टी लिहावी.…
 • English Grammar in Marathi ३४. निबंध लेखन : (Essay-writing) निबंधलेखन करताना प्रथम निबंधाचा आपल्याला माहित असलेल्या विषयांपैकी विषय निवडून त्या विषयाबद्दल जे जे विचार आठवतील ते नोंदवून ठेवावेत. त्याप्रमाणे काही म्हणी, काही वाक्यप्रचार त्या विषयाशी…
 • English Grammar in Marathi ३३. घोटाळे निर्माण करणारे शब्द : (Confusing words) Advice : उपदेश Advise : उपदेश करणे Age : वय Edge : कढ Feel : वाटणे Fill : भरणे Dear : प्रिय Deer : हरीण Date : तारीख Debt : कर्ज Bath : स्नान Bathe : स्नान करणे Brake :…
 • English Grammar in Marathi ३२. विरुद्धार्थी शब्द : (Antonyms) ability X disability / unability able X unable above X below accept X refuse / reject accurate X innaccurate active X passive / inactive admit X discharge advantage X disadvantage affirm X…
 • English Grammar in Marathi ३१. समानार्थी शब्द : (Synonyms) abate : lessen, reduce, diminish, decrease ability : skill, cleverness, capacity, capability, talent, faculty abject : wretched, miserable abode : house, dwelling abolish : destroy, end…

Random Posts

 • भारत का संविधान :
  कार्य संचालन
  अनुच्छेद ९९ :
  सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
  संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद १६४ :
  मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी :
  (१) मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पदे धारण करतील :
  परंतु असे की, १.( छत्तीसगढ, झारखंड ), मध्यप्रदेश व २.(ओडिशा ) या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल.
  ३.(…

 • English Rhymes and Songs 
  Down at the Station
  Down at the station
  Early in the morning
  See the little puffer trains
  All in a …

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २४३ ध :
  प्रभाग समित्या घटित करणे व त्यांची रचना, इत्यादी :
  (१) तीन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या नगरपालिकांच्या प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये, एका किंवा अधिक प्रभागांचा समावेश असलेल्या प्रभाग समित्या घटित करण्यात येतील.
  (२) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे,
  (क) प्रभाग समित्यांची रचना व त्यांचे प्रादेशिक क्षेत्र ;…

 •  भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ३१७ :
  लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे आणि निलंबित करणे :
  (१) खंड (३) च्या तरतुदींना अधीन राहून, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य याच्या गैरवर्तणुकीची बाब, राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवल्यानंतर, त्या न्यायालयाने अनुच्छेद १४५ अन्वये त्यासंबंधात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार रीतसर च…