Digital Hub

Recent Posts

 • English Grammar in Marathi ३५ कथा लेखन : (Story-Writing) गोष्ट लिहिताना बहुधा पुढील प्रकारचे मुद्दे वापरतात. १. गोष्ट लिहिताना जी गोष्ट लिहयाची आहे तीची रुपरेषा मनामध्ये तयार करावी. २. ज्या क्रमाने गोष्टीत घटना घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने गोष्टी लिहावी.…
 • English Grammar in Marathi ३४. निबंध लेखन : (Essay-writing) निबंधलेखन करताना प्रथम निबंधाचा आपल्याला माहित असलेल्या विषयांपैकी विषय निवडून त्या विषयाबद्दल जे जे विचार आठवतील ते नोंदवून ठेवावेत. त्याप्रमाणे काही म्हणी, काही वाक्यप्रचार त्या विषयाशी…
 • English Grammar in Marathi ३३. घोटाळे निर्माण करणारे शब्द : (Confusing words) Advice : उपदेश Advise : उपदेश करणे Age : वय Edge : कढ Feel : वाटणे Fill : भरणे Dear : प्रिय Deer : हरीण Date : तारीख Debt : कर्ज Bath : स्नान Bathe : स्नान करणे Brake :…
 • English Grammar in Marathi ३२. विरुद्धार्थी शब्द : (Antonyms) ability X disability / unability able X unable above X below accept X refuse / reject accurate X innaccurate active X passive / inactive admit X discharge advantage X disadvantage affirm X…
 • English Grammar in Marathi ३१. समानार्थी शब्द : (Synonyms) abate : lessen, reduce, diminish, decrease ability : skill, cleverness, capacity, capability, talent, faculty abject : wretched, miserable abode : house, dwelling abolish : destroy, end…

Random Posts

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ३०७ :
  ३०१ ते ३०४ या अनुच्छेदांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती :
  संसदेस, कायद्याद्वारे, अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ आणि ३०४ यांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता स्वत:ला समुचित वाटेल अशा प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती करता येईल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे तिला आवश्यक वाटतील असे अधिकार आणि अशी कर्तव्ये सोपवता येतील.

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २२४ क :
  १.(उच्च न्यायालयांच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती :
  या प्रकरणात काहीही असले तरी, कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने, जिने त्या न्यायालयाच्या किंवा अन्य काषणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल, आणि याप्रमाणे विनंती केल…

 • भारत का संविधान :
  अनुच्छेद २१७ :
  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें ।
  १) १.( अनुच्छेद १२४ क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति ) अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा…

 • English Grammar in Marathi
  २. अंक / संख्या :
  (NUMBER / NUMERICAL FIGURES) :
  प्रत्येक भाषेत अंक आहेत. इंग्रजी भाषेतील अंक / संख्या खालीलप्रमाणे लिहितात आणि वाचतात.
  / संख्यावाचक शब्द (Numerals)
  अंक - स्पेलिंग - उच्चार - अर्थ

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २७१ :
  संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार :
  अनुच्छेद २६९ व २७० मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, कोणत्याही वेळी त्या अनुच्छेदात निर्देशिलेल्यांपैकी कोणतेही शुल्क किंवा कर संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी, अधिभार आकारून वाढवता येईल आणि अशा कोणत्याही अधिभाराचे संपूर्ण उत्पन्न, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होईल.