Digital Hub

Recent Posts

 • English Grammar in Marathi ३५ कथा लेखन : (Story-Writing) गोष्ट लिहिताना बहुधा पुढील प्रकारचे मुद्दे वापरतात. १. गोष्ट लिहिताना जी गोष्ट लिहयाची आहे तीची रुपरेषा मनामध्ये तयार करावी. २. ज्या क्रमाने गोष्टीत घटना घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने गोष्टी लिहावी.…
 • English Grammar in Marathi ३४. निबंध लेखन : (Essay-writing) निबंधलेखन करताना प्रथम निबंधाचा आपल्याला माहित असलेल्या विषयांपैकी विषय निवडून त्या विषयाबद्दल जे जे विचार आठवतील ते नोंदवून ठेवावेत. त्याप्रमाणे काही म्हणी, काही वाक्यप्रचार त्या विषयाशी…
 • English Grammar in Marathi ३३. घोटाळे निर्माण करणारे शब्द : (Confusing words) Advice : उपदेश Advise : उपदेश करणे Age : वय Edge : कढ Feel : वाटणे Fill : भरणे Dear : प्रिय Deer : हरीण Date : तारीख Debt : कर्ज Bath : स्नान Bathe : स्नान करणे Brake :…
 • English Grammar in Marathi ३२. विरुद्धार्थी शब्द : (Antonyms) ability X disability / unability able X unable above X below accept X refuse / reject accurate X innaccurate active X passive / inactive admit X discharge advantage X disadvantage affirm X…
 • English Grammar in Marathi ३१. समानार्थी शब्द : (Synonyms) abate : lessen, reduce, diminish, decrease ability : skill, cleverness, capacity, capability, talent, faculty abject : wretched, miserable abode : house, dwelling abolish : destroy, end…

Random Posts

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद १७५ :
  राज्यपालाचा सभागृहास किंवा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा हक्क :
  (१) राज्यपाल, विधानसभेस किंवा, विधानपरिषद असणाऱ्या राज्याच्या बाबतीत, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहास, किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करू शकेल आणि त्या प्रयोजनाकरता सदस्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक करू शकेल.
  (२) राज्यपाल, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा सभागृहांना, संदेश पाठवू शकेल-----मग …

 • भारत का संविधान :
  अध्याय ४ :
  संघ की न्यायपलिका :
  अनुच्छेद १२४ :
  उच्चातम न्यायालय की स्थापना और गठन ।
  १) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद् विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, १.सात से अनधिक अन्य न्यायालयों से मिलकर बनेगा ।

 • भारत का संविधान :
  अनुच्छेद ३६१क :
  १.( संसद् और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण ।
  १) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारत: सही विवरण के किसी समाचारपत्र में प्रकाशन …

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ४८ :
  कृषि व पशुसवंर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावणे :
  आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषत: गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे यांकरता उपाययोजना करील.

 • भारतीय राज्यघटना
  भाग एक :
  संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र :
  अनुच्छेद १ :
  संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र :
  (१) इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल.
  १.((२) राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.)
  (३) भारताचे राज्यक्षेत्र----
  (क) राज्यांची राज्यक्षेत्रे ;
  २.((ख) पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली संघ राज्यक्…