Digital Hub

Recent Posts

 • #Dubbed Short Film 13 - पाटीलने दिखाया जोश वकील होगयी बेहोश - Patilne Dikhaya josh vakil hogai behosh जब पाटील वकिल मॅडम के घर मे घुसता है...... तब उन दोनोंमे होनेवाला.... किस्सा... When Patil enters the house of the lawyer madam...... then what happens…
 • # ShortFilm 19 - पाटील जोमात वकीलबाई कोमात - Patil Jomat Vakilbai Komat जेव्हा पाटील वकिलबाईंच्या घरात शिरतो.... तेव्हा होणारा दोंघामधील ..... किस्सा.... When Patil enters the house of the lawyer madam...... then what happens between them.... the…
 • #DubbedShortfilm - 6 - विकृति - Vikrut विकृति मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है माना जाता है कि, बेटी घर की लक्ष्मी होती है इस लिये हर बेटीका "पिता" उसके लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते. इसलिए लड़की अपने पिता के लिए राजकुमारी, परी, होती है। हमने अब तक…
 • Mayanagari, Chanderinagri, Bollywood, i.e. our film world, everyone likes to have fun. Is there an opportunity every day to meet producers, directors, and everyone associated with film to try their luck, from child actors to 60-year-olds, to make a…
 • English Grammar in Marathi ३५ कथा लेखन : (Story-Writing) गोष्ट लिहिताना बहुधा पुढील प्रकारचे मुद्दे वापरतात. १. गोष्ट लिहिताना जी गोष्ट लिहयाची आहे तीची रुपरेषा मनामध्ये तयार करावी. २. ज्या क्रमाने गोष्टीत घटना घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने गोष्टी लिहावी.…

Random Posts

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २७७ :
  व्यावृत्ती :
  या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही राज्याचे शासन अथवा कोणतीही नगरपालिका किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण किंवा निकाय यांच्याकडून राज्य, नगरपालिका, जिल्हा किंवा अन्य स्थानिक क्षेत्र यांच्या प्रयोजनांकरता कायदेशीरपणे आकारले जात होते, असे काणतेही कर, शुल्क, उपकर किंवा फी, जरी संघ सूचीत उल्लेखिलेली असली तरीही, ते कर शुल्क, उपकर किंवा फी यांची आकारणी व त्या प्रयोजनांकरता होणारा त्यांचा विनियोग, संसदेकडून कायद्या…

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २२८ :
  विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे :
  आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी, ज्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे असा एखादा या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत कायदेविषयक प्रश्न त्या प्रकरणात गुंतलेला आहे, अशी उच्च न्यायालयाची खात्री झाली तर, १.(ते न्यायालय ते प्रकरण काढून घेईल, आणि, २.(***),------)
  (क) एकतर स्वत:च ते प्रकरण निकालात काढू शकेल, किंवा
  (ख) उक्त…

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ५३ :
  संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार :
  (१) संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रपतीकडे निहित असेल आणि त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकायांमाङ्र्कत या संविधानानुसार त्याचा वापर केला जाईल.
  (२) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येऊ देता, संघराज्याच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च अधिपत्य राष्ट्रपतीकडे निहित असेल आणि त्याचा वापर कायद्याद्वारे विनियमित केला जाईल.
  (३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,-----
  (क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्या…

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २७ :
  एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य :
  ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे, असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही.

 • भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ३११ :
  संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे :
  (१) जी व्यक्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय सेवेची किंवा राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल, अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करीत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या प्राधिकाऱ्याने तिची नियुक्ती केली ह…